MACERİTA TURİZM ve YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ÇEVRİMİÇİ BİLGİLENDİRİLME TALEBİ AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu

1.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, işbu metinde yer alan kişisel verileriniz; Macerita ve Turizm Yazılım Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda belirtilen amaç ve kapsamla  sınırlı olmak üzere hukuka uygun bir şekilde işlenebilecektir.

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

2.1. Şirket’in işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kanun’a uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Aydınlatma Metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

2.2. İşbu metin kapsamında toplanan kişisel verileriniz; Macerita tarafından yönetilen macerita.com alan adlı internet sitesi üzerinden oluşturduğunuz bilgilendirilme ve/veya ön rezervasyon talebinizin işlenmesi ve sonuçlandırılması; ürün ve hizmetlerimize ilişkin bildirim ve güncellemeler ile bilgilendirilmeye dair talep sonucunun tarafınıza iletilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşullarına uygun olarak işlenebilecektir.

2.3. İşbu metinde belirtilen kişisel verileriniz yurt içi ve yurt dışında mevzuata uygun olarak ve mevzuatta belirlenen sürelerde saklanmakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirket’in o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirket’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte olup bu süreden sonra işlenme amacı sona ermiş veriler ilgili mevzuat ve sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılma Amaçları

3.1. Şirketimiz tarafından toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; işbu metnin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında yurtiçinde veya yurtdışında bulunan, iş ortaklarımıza, pay sahiplerimize, hizmet aldığımız üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile  özel hukuk kişilerine, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme koşulları kapsamında hukuka uygun bir şekilde aktarılabilecektir.

  

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

4.1. Şirketimiz, Kanun’un 6. Maddesi’ne uygun olarak işbu metinde belirtilen kişisel verilerinizi macerita.com alan adlı internet sitesi üzerinden oluşturduğunuz bilgilendirilme talebi aracılığıyla elde etmektedir.

4.2. Kişisel verileriniz; Kanun’un 5. Maddesi’ne uygun olarak ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, hakların tesisi, kullanılması ve korunması ile Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin ifası hukuki sebepleri kapsamında toplanmakta ve açık rızanızın varlığı halinde işbu metnin 2. Maddesi’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenebilmektedir.

 

5. Kişisel Veri Sahiplerinin Kanun’un 11. maddesinde Belirtilen Hakları 

Kişisel veri sahipleri veri sorumlusuna başvurarak;

5.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

5.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

5.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

5.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

5.6. Hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

5.7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

5.8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  

6. Veri Sorumlusuna Başvuru 

6.1. Kanun’un 13. maddesinde belirtilen usul ve esaslar uyarınca, işbu metnin 11. maddesinde yer alan haklarınıza dair taleplerinizi; talep konusunu ve kimlik tespit edici bilgilerinizi içerecek şekilde info@macerita.com adresine elektronik imzalı e-posta göndermek veya Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi Arı 1 Binası Apartman No: 2/5/19 Sarıyer/İstanbul adresine ıslak imzalı posta göndermek/elden teslim etmek suretiyle veyahut Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile Macerita’ya iletebilirsiniz. 

6.2. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak gerekçeli bir şekilde sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.