SATICI İŞ ORTAKLIĞI ve İLAN SÖZLEŞMESİ


 1. MADDE: TARAFLAR ve TANIMLAR
 1. İşbu İş Ortaklığı Sözleşmesi (“Sözleşme”); 231283-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi Arı 1 Binası Apartman No: 2/5/19 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Macerita Turizm Yazılım Anonim Şirketi (“Şirket”) ile …………………………. adresinde mukim ……………………….. (“Satıcı”) arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarla, ……………..... tarihinde  imzalanmıştır.
 2. macerita.com alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden Satıcı’nın sunduğu hizmete dair bilgi, veri, görsel veri, link, bağlantı gibi her türlü içerikten yararlanarak hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişiler “Alıcı” olarak anılacaktır. 
 3. Sözleşme’de yukarıda adı geçenlerden her biri tek tek “Taraf” ve hep birlikte, “Taraflar” olarak anılacaktır. 


 1. AMAÇ VE KONU 
 1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Şirket’in tüm içerik haklarının sahibi olduğu macerita.com alan adlı internet sitesinde Satıcı’nın kullanıcılara sunduğu hizmetin içeriğine dair usul ve esasların düzenlenmesi ve de bu hizmete dair kurulan işbirliği kapsamında Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 


 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. Satıcı, işbu Sözleşme süresince, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Macerita ve macerita.com ile aynı sektörde faaliyet gösteren (hizmetlerini Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra eden) diğer kişi ve kurumlar ile aynı konuda ticari ilişkiye girmeyeceğini ve söz konusu kişilerle işbirliği yapmayacağını taahhüt eder.
 2. Satıcı, Site üzerinden kullanıcılara ………. hizmeti sunacaktır. Site’de yapılacak olan bu pazarlama faaliyetleri aracılığıyla Satıcı’dan hizmet satın alan Alıcı’nın ödediği bedel üzerinden vergiler düşüldükten sonra %15 Şirket ve %85 Satıcı’ya ait olacak şekilde gelir paylaşımı uygulanacaktır. 
 3. Şirket, Alıcı’dan tahsil ettiği ücretlerin vergiler düşüldükten sonraki bedeli üzerinden %15’lik komisyon payını almak suretiyle kalan %85’lik kısmı; ücret tahsilinin yapıldığı günü takip eden 7 (yazıyla yedi) iş günü içerisinde Satıcı’ya ait ………………… IBAN numaralı banka hesabına Havale/EFT yapmakla yükümlüdür.  
 4. Satıcı, hizmet bedelinin Şirket tarafından kendisine gönderilmesini takip eden ilk iş günü içerisinde işbu maddenin 3. fıkrasında belirtilen komisyon oranına ilişkin faturayı Şirket’e göndermekle mükelleftir. 
 5. Satıcı, edindiği gelir için fatura, makbuz veya fatura/makbuz yerine geçen bir belge düzenlemekle ve vergisel borcunu yerine getirmekle mükelleftir. Satıcı; Macerita veya macerita.com’un, Satıcı’nın vergi yükümlülüğünden ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Satıcı, macerita.com’un yalnızca aracı bir pazar yeri olduğunu ve Alıcı’ya sunulan …………. hizmeti boyunca hizmetin Site’de ve Alıcı ile Satıcı arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi ve eklerinde belirtilen hüküm ve koşullara uygun olarak yerine getirilmesinden münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Macerita ve macerita.com;  hizmetin Alıcı’ya eksiksiz ve Site’de belirtilen özellik ve koşullara uygun olarak sunulmasından hiçbir şekilde sorumlu değildir. 
 7. Psikolog, Psikologofisi.com pazarlama faaliyetleriyle gelen danışanlarla Psikologofisi.com platformu ve bilgisi dışında görüşmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.
 8. Satıcı, Site’de yer alacak hizmetlerini detaylıca betimleyen bilgi ve görsel verileri Macerita’ya iletmekle mükelleftir. Bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda Satıcı münhasıran sorumlu olup, Macerita’nın veya Site’nin bu hususta hiçbir sorumluluğu ve taahhütü bulunmamaktadır. 
 9. Alıcı tarafından siparişin oluşturulmasından itibaren sipariş konusu hizmetin tam ve gereği gibi ifa edilmesinden münhasıran Satıcı sorumludur. Satıcı; ifa imkanzlığı veya eksik ya da ayıplı ifa hallerinde, Alıcı ve Satıcı arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi ve eklerinin uygulanacağını kabul ve beyan eder. Bu kapsamda Satıcı; Macerita, Alıcı ve üçüncü kişiler nezdinde oluşabilecek zararları tazmin etmekle mükelleftir. 
 10. Siparişin oluşturulmasından itibaren, Macerita veya Site’nin sipariş konusu hizmetin tam veya gereği gibi ifa edilmesi hususunda hiçbir sorumluluğu veya taahhütü bulunmamaktadır. İfa imkansızlığı, eksik veya ayıplı ifa hallerinde Alıcı veya üçüncü kişilerin Macerita’ya başvurması durumunda, Macerita’nın Satıcı’ya rücu hakkı saklıdır. 
 11. Satıcı, hizmetin görülmesi sırasında oluşan teknik arızalar, haklı veya mücbir sebepler hariç kalmak üzere hizmeti sonlandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Haksız sebeple hizmetin sonlandırıldığının anlaşılması halinde, işbu sözleşmede kararlaştırılan hizmet bedeli Satıcı’ya ödenmez. Hizmetin kısımlar halinde ifa edilebilir olduğu durumlar saklı olup, bu hallerde bedel kesintisi ileriye dönük olarak yapılır. 
 12. Satıcı, Macerita ve macerita.com’u resmi kurumlar dahil her türlü üçüncü kişi taleplerinden, ihlallerinden ve sorumluluktan ari tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üçüncü kişilerin Satıcı’nın kusur ve ihmalinden dolayı Macerita/ macerita.comdan yaptırım, ceza veya tazminat talep etmesi halinde Satıcı işbu talepleri münhasıran yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Macerita’nın ilgili talepleri veya varsa zararları karşılaması durumunda Satıcı’ya rücu hakkı saklıdır. 
 13. Satıcı’nın kendi kusur veya ihmalinden dolayı üçüncü kişi ve kurumların işbu Sözleşme’nin işleyişine müdahale etmesi veya Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmesini zorlaştırması/engellemesi halinde, Satıcı; ihlali derhal ortadan kaldıracağını ve oluşan zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


 1. GİZLİLİ K
 1. Taraflar, Sözleşme çerçevesinde diğer Taraf’ın kendisine sağladığı ve sağlayacağı ve gizli bilgi olduğunu sözlü veya yazılı olarak açıkça bildirdiği tüm bilgilerin gizli bilgi niteliğinde olduğunu (“Gizli Bilgi”) ve bu bilgileri gizlilik ilkelerine uygun olarak koruyacağı ve diğer Taraf’ın talebi halinde derhal iade ve imha edeceğini kabul ve taahhüt eder. Taraflar, kendilerine sağlanan veya sağlanacak tüm bilgiler ile bu Sözleşme’nin varlığının ve içeriğinin de Gizli Bilgi olduğunu ve bunları gizlilik ilkelerine uygun olarak koruyacaklarını ve diğer Taraf’ın talebi halinde derhal iade ve imha edeceği kabul ve taahhüt ederler. 
 2. Taraflar, çalışanları, avukat, muhasebeci, mali müşavirler gibi danışmanlarının da (“Temsilciler”) işbu madde düzenlemelerine uymalarını temin etmek için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlü olacaklar ve Temsilciler’in işbu maddeye aykırı eylem, ihmal veya tutumlarından dolayı Gizli Bilgi’yi açıklayan, izinsiz işleyen ya da 3. kişilere ileten Taraf’a karşı doğrudan ve Temsilciler'i ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaklardır. 
 3. Sözleşme çerçevesinde, Taraflar’dan birinin diğerine (“Alıcı Taraf”) açıkladığı Gizli Bilgi’nin; 

(a) Şu anda veya daha sonra Alıcı Taraf’ın ihmal ve kusuru dışında kamuoyu bilgisi haline gelmesi; 

(b) Açıklayan Taraf’ın açıklama yapmasından önce Alıcı Taraf veya Temsilciler’i tarafından biliniyor olması; 

(c) Alıcı Taraf veya Temsilciler’ine, hukuken Gizli Bilgi’yi açıklama hakkına sahip olan üçüncü kişi tarafından açıklanmış olması ve;

(d) Bir mahkeme kararı ya da sair idari bir karar veya talimat nedeniyle zorunlu olarak açıklanmış olması veya bilgi talep edilmesi

durumlarında işbu Sözleşme’de yer alan gizlilik yükümlülüğü hükümleri uygulanmayacaktır.

 1. İşbu maddede düzenlenen gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesinden ya da geçersiz kabul edilmesinden itibaren 2 (yazıyla iki) yıl daha geçerliliğini sürdürecektir.


 1. FESİH VE CEZAİ ŞART
 1. Macerita veya macerita.com, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında olmaksızın Sözleşme’yi dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koşulu ile feshedebilir. E-posta yoluyla iletişim, yazılı ihbar niteliğindedir. 
 2. Taraflar’dan herhangi birinin Sözleşme’ye aykırı bir davranış içinde olması ve diğer Taraf’ın bunu yazılı olarak bildirmesinden itibaren 3 (yazıyla üç) gün içinde aykırılığın düzeltilmemesi halinde bu aykırılıktan zarar gören Taraf, fesih dahil işbu Sözleşme ve mevzuattan kaynaklanan tüm haklarını kullanma hakkına sahip olacaktır.
 3. Aykırı davranış içerisinde bulunan Taraf, bu aykırılığı ilgili süre içinde gidermemesi halinde Sözleşme süresi boyunca elde ettiği gelirin 5 (yazıyla beş) katı kadar cezai tazminat tutarını; aykırılıktan zarar gören Taraf’a her bir ihlal için derhal, nakden ve defaten ödemekle mükelleftir. Cezai tazminatın talep edilmesi, ifa talebine engel teşkil etmemektedir. 


 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR
 1. Taraflar reklam, pazarlama ve tanıtım amaçlarına münhasıran, her bir Taraf’a ait yazı, görsel, marka ve logo gibi tanıtıcı verileri kullanabilirler. 
 2. Site’ye ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Macerita Yazılım ve Turizm Anonim Şirketi’ne aittir. İşbu maddede belirtilen amaçlara aykırı veya bu amaçlar dışında Taraflardan birine ait herhangi bir veri, içerik veya bilginin ilgili Taraf’ın rızası olmadan kullanılması hallerinde, 6769 sayılı Sınai Haklar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 


 1. YÜRÜRLÜK TARİHİ 
 1. İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup [●] süre ile (“Sözleşme Süresi”) yürürlükte kalacaktır. Taraflardan herhangi biri Sözleşme süresinin bitiminden evvel yazılı fesih bildiriminde bulunmadıkça, Sözleşme otomatik olarak 1 yıllık süreyle uzayacaktır. E-posta yoluyla iletişim, yazılı ihbar niteliğindedir. 


 1. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME
 1. İşbu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Şirket ve Satıcı’nın yasal defter ve kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Bu hüküm  HMK 193. maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir.
 2. İşbu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İstanbul (Merkez) İcra Daireleri yetkilidir. 


 1. SON HÜKÜMLER 
 1. Taraflar, işbu Sözleşme'yi ve/veya bu Sözleşme'den doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini, diğer Taraf'ın yazılı izni olmaksızın, üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
 2. İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.
 3. Taraflardan birinin bu sözleşme hükümlerinin diğeri tarafından yerine getirilmesini talep etmemesi bu hükümlerin tamamen yerine getirilmesi gereğini hiçbir şekilde etkilemez. Taraflardan herhangi birinin bu sözleşmenin hükümlerinden birinin bir bölümünün ihlalinden doğacak haklarından feragati aynı veya farklı bir maddenin bir sonraki ihlali durumunda da talebinden feragat edeceği anlamına gelmez.
 4. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Taraflar için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında tazminat talep edemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Taraflar gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep halinin, 30 günden fazla sürmesi halinde taraflardan her biri işbu sözleşmeyi, tazminat, cezai şart vb. her ne nam ve ad altında olursa olsun herhangi bir bedel ödemeksizin feshedebileceklerdir.
 5. İşbu Sözleşme’de yapılacak her türlü tadil veya değişiklik, her iki tarafın karşılıklı mutabakatıyla ve yazılı olarak yapılabilir.
 6. İşbu Sözleşme’deki herhangi bir hüküm uygulanabilirliğini yitirir veya hükümsüz kalırsa, yalnızca o hüküm geçerliliğini yitirecek ve Sözleşme’nin geriye kalan tüm hükümleri aynen geçerli kalacaktır. 
 7. Tarafların Sözleşme uyarınca kendisine tanınmış hak veya yetkiyi kullanmaması veya gecikmesi bu haktan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakkın bir kez veya kısmi kullanımı söz konusu hakkın tekrar kullanımı veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını engellemez.
 8. Taraflar, bu Sözleşme sebebiyle yapılacak tüm bildirimler için yukarıda belirtilen adreslerini yasal ikametgah ve tebligat adresi olarak belirlediklerini kabul ve beyan ederler. Bu adreslerde meydana gelebilecek değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.  Elektronik posta ile bildirim, e-posta’nın gönderilmesinden sonra yazılı surette (mektup veya faks) teyit edilmesi şartıyla geçerli olacaktır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi hükümleri saklıdır.
 9. İş bu sözleşmeden doğacak vergi, resim ve harçlar ile bunların fer’ ileri Şirket tarafından karşılanacaktır. 
 10. İşbu Sözleşme yalnızca 6 (yazıyla altı) sayfa olup, ..…….. tarihinde Taraflar arasında 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır. Taraflar, Sözleşme’yi dijital ortamda (mail ile) onaylayarak da yürürlüğe koyabilirler. Macerita Turizm Yazılım A.Ş. adına,

Batuhan Atılgan (Kurucu)


________________________

Satıcı

………………...


_______________________