MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. MADDE: TARAFLAR VE KONU 
 1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Macerita Turizm ve Yazılım A.Ş.(“Macerita”) tarafından yönetilen macerita.com’dan (“Site”) hizmet satın alan ve aşağıda bilgileri bulunan kişi ("Alıcı") ile macerita.com üzerinden bu hizmeti sunan ve aşağıda bilgileri bulunan kişi ("Satıcı") arasında elektronik ortamda okunarak imza edilmiştir. Satıcı ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 
 2. Sözleşme’nin konusu; Alıcı’nın Site üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği ve sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, içeriği ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 3. Alıcı, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
 4. Alıcı’ya Site üzerinden vermiş olduğu hizmet siparişi akabinde e-posta yoluyla iletilmiş olan ön bilgilendirme formu ve elektronik fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI

Adresi 


Mersis No


Telefon


Faks


E-MailALICI


Adı/Soyadı


Adresi 


Telefon 


E-mail
 1. MADDE: SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
 1. Satıcı, macerita.com üzerinden, işletme ruhsatına sahip olduğu kamp alanlarında bulunan bungalov ve çadır gibi konaklama yerlerinin günlük bazda belirlenmiş olan fiyat üzerinden kiralamasını yapmaktadır. 
 2. Satın alınan hizmet ile ilgili bir fiziki teslimat söz konusu değildir. Hizmet, Alıcı’nın seçmiş olduğu ve hizmet satın aldığı Satıcı tarafından, işbu Sözleşme’de belirtildiği üzere Antalya ili Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı mahallesinde gerçekleştirilecektir.


 1. MADDE: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
 1. Sipariş konusu hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesinin imkânsızlaşması nedeniyle  (yangın, deprem, sel baskını gibi doğa olayları da dahil olmak üzere mücbir sebep sayılabilecek diğer hallerde) Sözleşme konusu yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde Satıcı bu durumu 5 (yazıyla beş) gün içerisinde ve herhalde Sözleşme’de kararlaştırılan ifa tarihinden önce Alıcı’ya bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, Taraflar sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Fesihten sonra Satıcı, Alıcı’nın satın aldığı hizmetin bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri en geç 14 (yazıyla ondört) gün içerisinde Alıcı’ya iade etmeyi taahhüt eder.


 1. MADDE: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 
 1. Alıcı; hizmeti satın alma işlemini tamamladığında, rezervasyon sayfasında belirtmiş olduğu e-posta adresine bir sipariş özeti, elektronik fatura ve sipariş kodu gönderilecektir. Alıcı hizmetin sunulacağı bölgeye gittiğinde hizmeti kullanmak için sipariş kodunu ve nüfus cüzdanını veya nüfus cüzdanı ile eşdeğer bir belgeyi hizmet sağlayıcı Satıcı’ya veya temsilcilerine ibraz etmekle mükelleftir. Aksi takdirde Alıcı, satın almış olduğu hizmeti kullanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.


 1. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 1. Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (yazıyla ondört) gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren hizmeti iptal edeceğini kabul ve beyan eder. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (yazıyla ondört) gün içinde hizmet bedelini tüm masrafları ile birlikte Alıcı’nın hizmet alırken kullandığı kredi veya banka kartının bağlı bulunduğu banka hesabına iade etmekle mükelleftir. 
 2. Hizmetin ifasının imkânsızlaşması durumunda; Satıcı, sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcı’ya ve aracı kurum olan Macerita’ya bu imkansızlığı bildirmekle mükelleftir. Bu halde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmeti varsa emsali ile değiştirilmesini veya sözleşmenin feshedilmesini talep edebilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği bedel ve varsa belgeler 1(bir) gün içinde kendisine iade edilir.


 1. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ
 1. Hizmetin türü, miktarı ve tüm vergiler dâhil satış bedeli aşağıda ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan fatura ile Ön Bilgilendirme Form’unda belirtildiği gibidir.


 1. ÖDEME PLANI
 1. Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılmaktadır. Bu nedenle Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili tüm bilgileri hizmet bedelini öderken kullandığı banka veya kredi kartının bağlı olduğu bankadan ayrıca teyit etmekle mükelleftir. Alıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki banka veya kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 2. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli olup; Satıcı’nın ve Macerita’nın bu hususta bir sorumluluğu veya taahhütü bulunmamaktadır. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.


 1. CAYMA HAKKI
 1. Alıcı, sözleşme konusu hizmete oluşturulan sipariş kodu, sipariş özeti ve elektronik faturanın kendisine iletilmesinden itibaren hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olmak kaydıyla ve ancak hizmet ifa edilmeye başlamadan önce 14 (yazıyla ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Kullanılan hizmetlere dair öne sürülen cayma talepleri, geçersiz sayılacaktır. 
 2. Cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (yazıyla ondört) gün içinde Satıcı, ürün bedelini tüm masrafları ile Alıcı’ya iade etmekle mükelleftir. Alıcının cayma hakkını Satıcıya yöneltmesi gerekmektedir. Alıcı işbu hakkını süresi içerisinde ve yazılı olarak Satıcının açık adresine yapacağı yazılı bildirim, e-posta veya fax yolu ile kullanabilir. 
 3. Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:
 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan;
 1. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
 2. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,
 3. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,
 4. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.


 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
 1. Alıcı, banka veya kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Satıcı’nın bundan dolayı oluşan tüm zararlarını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 2. Satıcının temerrüdü? 


 1. YETKİLİ MAHKEME
 1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Mahkemeleri’nin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. 
 2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
 1. YÜRÜRLÜK
 1. Site üzerinden Macerita’ya iletilen rezervasyon talebi doğrultusunda Alıcı ile Satıcı arasında oluşturulan siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile Alıcı; işbu Sözleşme’de ve Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilen elektronik fatura ile Ön Bilgilendirme Form’unda yer alan tüm koşulları kabul etmiş sayılır. 
 2. Satıcı, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.