ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. MADDE: TARAFLAR VE KONU 
 1. İşbu Ön Bilgilendirme Formu (“Form”), Macerita Turizm ve Yazılım A.Ş.(“Macerita”) tarafından yönetilen macerita.com’dan (“Site”) hizmet satın alan ve aşağıda bilgileri bulunan kişi ("Alıcı") tarafından elektronik ortamda okunarak kabul edilmiştir. 
 2. Form’un konusu; Alıcı ile macerita.com üzerinden hizmet sunan ve aşağıda bilgileri bulunan kişi ("Satıcı") arasında kurulmuş olan Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne (“Sözleşme”) ilişkin Alıcı’nın, Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Satıcı ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

SATICI 

Adresi 

Mersis No

Telefon

Faks

E-Mail


ALICI

Adı/Soyadı

Adresi 

Telefon 

E-mail

 1. MADDE: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
 1. Ürün/ hizmetin türü, miktarı ve Vergiler Dahil Satış Bedeli; ürün/hizmet ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.


 1. MADDE: ÖDEME ŞEKLİ VE PLANI
 1. Ödemeler, Sanal Pos uygulaması üzerinden kredi kartı ile peşin veya taksitli olarak veyahut da aracı kurum olan Macerita Turizm ve Yazılım A.Ş.’nin TR900003200000000077861656 IBAN numaralı banka hesabına Havale/EFT yoluyla yapılabilir.


 1. MADDE: TESLİMAT ŞEKLİ 
 1. Satın alınan hizmet ile ilgili bir fiziki teslimat söz konusu değildir. Hizmet, Alıcı’nın seçmiş olduğu ve hizmet satın aldığı Satıcı tarafından, Sözleşme’de belirtildiği üzere gerçekleştirilecektir.


 1. MADDE: CAYMA HAKKI
 1. Alıcı, sözleşme konusu hizmeti kullanmamak şartıyla 14 (yazıyla ondört) gün içinde ve ancak hizmet ifa edilmeye başlamadan cayma hakkını kullanabilir. Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması gerekmektedir, aksi takdirde cayma talebi geçersiz olacaktır. Cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde Satıcı, ürün bedelini tüm masrafları ile Alıcı’ya iade etmekle mükelleftir. Alıcı cayma talebini, işbu maddede belirtilen süre içinde info@macerita.com üzerinden yazılı olarak ve alınan hizmete dair kesilen elektronik faturayı içerecek şekilde Macerita’ya yöneltmekle yükümlüdür. 
 2. Söz konusu hizmetle ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluk Taraflar’a ait olup, Sözleşme’nin tarafı olmayan Macerita’nın hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Satıcı, sözleşme konusu hizmetin Site’de belirtildiği gibi ve sipariş özetinde yer alan niteliklere uygun sunulmasından münhasıran sorumludur. Alıcı, bu yöndeki talep ve şikayetlerini Satıcı’nın işbu formda yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla Satıcı’ya iletebilir.

 

 1. MADDE: GENEL BİLGİLENDİRME 
 1. İşbu Form, Satıcı’nın Site üzerindeki hizmetlerine yönelik sunduğu her çeşit bilgi/reklam/açıklama ile bir bütün olup Alıcı ve Satıcı arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Alıcı; işbu Form ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ndeki hizmete ilişkin bilgiler nedeniyle cayma hakkı dışındaki her türlü talep ve şikayetini tüketici mevzuatı kapsamında Satıcıya yöneltmesi gerektiğini kabul ve beyan eder.
 2. Taraflar; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Macerita’nın mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve Alıcılar tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
 3. Alıcı; hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Satıcı’ya ait olduğunu, Site’nin veya Macerita’nın Mesafeli Satış Sözleşmesinin tarafı olmadığını ve Sözleşme’den kaynaklanan hiçbir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 4. Satıcı, satışa sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Site’yi temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde Macerita, üyelik sözleşmesini feshetme ve Satıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Alıcı, hizmete ilişkin ödemeyi Satıcı’nın temsilcisi sıfatıyla Macerita’ya yapmakla Satıcı ile arasında akdedilmiş olan Sözleşme kapsamındaki ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır. 
 5. Sözleşme’den kaynaklı Taraflar arasında doğabilecek ihtilaflardan dolayı Site’nin veya Macerita’nın -idare ve yargı kararları da dahil olmak üzere- herhangi bir zarara uğraması halinde; Taraflar, onaylamış oldukları Site Kullanım Koşulları ve diğer kurallar kapsamında söz konusu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İlgili zararların Macerita tarafından karşılanması halinde, Macerita’nın Taraflar’a rücu etme hakkı saklıdır. 
 6. İşbu Form’un onaylanması, her bir Taraf’ın Site ile ayrı ayrı akdettiği sözleşme hükümlerinin ve kullanım koşullarının ifasını engellemeyecektir. Taraflar, işbu Form konusu hizmetin satışında Site’nin hiçbir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu veya taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Diğer bir deyişle Alıcı; Site’de satışa açılan hizmetlerin münhasıran Satıcı tarafından sunulduğunu ve Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini bildiğini ve bu sebeple hizmetin ayıplı olması başta olmak üzere, hizmetle ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; bu konuda Site’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satışlara İlişkin Yönetmelik ile ilgili hükümler dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Hizmet ile ilgili Alıcı’nın herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde, Alıcı bu durumdan Satıcı’nın sorumlu olacağını ve Site’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Satıcı, Site üzerinden yapılacak satışlar ile ilgili Alıcı’nın yapacağı ödemelerin, kendi adına Site tarafından tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu hizmetten kaynaklanan ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


 1. MADDE: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR VE ŞARTLAR
 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ve Alıcı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

Sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ve Satıcı arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı adına yerine getirilmesini sağlamak için Satıcı, Satıcı iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 1. Alıcılar’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Satıcı tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Alıcı kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.
 2. Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.
 3. Alıcı, Satıcı'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Alıcı'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde Alıcı’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.
 4. Site’ye ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Macerita Yazılım ve Turizm Anonim Şirketi’ne aittir.
 5. Site’den ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Satıcı sorumlu değildir.


 1. MADDE: DELİL ANLAŞMASI 
 1. İşbu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. 


 1. MADDE: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ve YETKİLİ MAHKEME 
 1. Taraflar, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun ve Sözleşme ile eklerinin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen mali sınırlar dahilinde Alıcı ve Satıcı’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri’nin ve ilgili mali sınırları aşan durumlarda Alıcı'nın ve Satıcı'nın Tüketici Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kabul etmiştir.
 2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.